مراحل گرفتن ویزای فرانسه

مراحل گرفتن ویزای فرانسه و همه آنچه باید در مورد مراحل گرفتن ویزا بدانید را در سایت فرانسه بخوانید. سفر به فرانسه نیازمند به دریافت ویزای فرانسه است که برای دریافت ویزای فرانسه باید بعد از گرفتن وقت از سفارت فرانسه ازطریق شرکت vfs و تهیه مدارک مورد نیاز، باید مدارک خودرا به همان ترتیبی […]